Pasport dopravního značení

Pasport dopravního značení je dokument, který informuje o stavu a umístění dopravního značení v konkrétním místě (obci). Obce pak nemusejí pro každou novou dopravní značku zpracovávat a složitě vyřizovat nový návrh DZ. V konečném výsledku jim tak pasport ušetří čas a peníze. Dokument může rovněž sloužit jako právní podklad při řešení případných dopravních nehod v obci.

Pasport dopravního značení zpracujeme na počítači na základě dodaných podkladů, které mohou být buď mapové nebo na elektronickém nosiči. Výsledný pasport DZ dostane zákazník buď v tištěné nebo digitální podobě. Od počátku roku 2006 zpracováváme pasport i v GIS ( geografický informační systém ). Součástí je ortofotomapa a v dalších vrstvách pak katastrální mapa, DZ aj.

Výhodou pasportu vytvořeného v GIS je možnost zapracování dopravního značení do stávajícího systému, v němž jsou již zaneseny informace o vedení inženýrských sítí, o umístění sloupů veřejného osvětlení apod. U pasportů zpracovaných v GIS formátu nabízíme pravidelnou aktualizaci na provedených datech včetně opětovného projednání u všech orgánů státní správy. Pasport dopravního značení schvaluje (stanovuje) obec s rozšířenou působností a správce státních pozemních komunikací po předchozím písemném vyjádření příslušného orgánu policie podle § 77 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Schválená podoba pasportu je pak předána všem zúčastněným stranám. Případné změny musí být opět společně projednány a schváleny.

Ceny jsou tvořeny individuálně podle rozsahu a formy zpracování pasportu. Součástí dodávky pasportů může být i následné osazení dopravního značení v terénu.